توضیحات

براي اين فيلم 2 نسخه منتشر شده است : نسخه رنگي و نسخه سياه سفيد