نقد و بررسی

نامزد 1 جایزه بقتا  /  برنده 4 جایزه و نامزد 6 جایزه دیگر