خرید اشتراک ویژه

دیالوگ تصادفی

Transcendence 2014

آدم ها گریه میکنند
نه به این دلیل که ضعیف هستند
بلکه به این دلیل که سالهای زیادی قوی بوده اند

دانلود فیلم Transcendence 2014 1